XIX Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2020-08-19, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad po zmianach

4.Przyjęcie protokołu Nr XVII/2020 z XVII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 22 czerwca 2020 roku.

5.Wystąpienie zaproszonych gości.

6.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku.

8.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

9.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

10.Podjęcie uchwał:

11.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

12.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok;

13.3. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem;

14.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin, dla terenów w granicach administracyjnych wsi Biele, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary Królewskie, Kuchary Żydowskie, Milewo, Wycinki, Żelechy.

15.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Podsmardzewo, Rzy, Smardzewo, Wierzbówiec.

16.Zamknięcie Obrad XIX Sesji Rady Gminy Sochocin