XVII Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2020-06-22, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu Nr XVI/2020 z XVI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 maja 2020 roku.

4.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5.Wystąpienie zaproszonych gości.

6.Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2019 rok.

8.Debata nad raportem o stanie gminy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sochocin wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta.

11.prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2019 r. oraz informacją o stanie mienia.

12.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

13.dyskusja

14.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2019 rok

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

15.zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin

16.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochocin za 2019 rok

17.dyskusja

18.głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2019 rok.

Głosowanie (głosowanie nad uchwałą w sprawie udziele...)

19.Informacja o przeprowadzonej kontroli dot. segregacji odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sochocin.

20.Podjęcie uchwał:

21.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Głosowanie (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

22.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin...)

23.w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018...)

24.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin

Głosowanie (w sprawie Regulaminu utrzymania czystośc...)

25.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (w sprawie określenia szczegółowego sposo...)

26.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sochocin w roku szkolnym 2020/2021

Głosowanie (w sprawie określenia średniej ceny jedno...)

27.w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin

Głosowanie (w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zak...)

28.Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Sochocin.