XIII Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2019-12-17, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

4.Wystąpienia zaproszonych gości.

5.Podjęcie uchwał:

6.1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan...)

7.Autopoprawka Wójta Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 r. do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin na rok 2020

Głosowanie (Autopoprawka Wójta Gminy Sochocin z d...)

8.2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok;

Głosowanie (2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy So...)

9.3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (3) w sprawie zmiany Wieloletniej Progno...)

10.Autopoprawka Wójta Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 r. do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.

Głosowanie (Autopoprawka Wójta Gminy Sochocin z dnia...)

11.4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.

Głosowanie (4) w sprawie zmiany uchwały budżetowe...)

12.5) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2020 rok;

Głosowanie (5) w sprawie planu pracy Rady Gminy Soch...)

13.6) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;

Głosowanie (6) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyj...)

14.7) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok;

Głosowanie (7) w sprawie planu pracy Komisji Gospoda...)

15.8) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2020 rok;

Głosowanie (8) w sprawie uchwalenia Programu Profila...)

16.9) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sochocin w roku szkolnym 2019/2020;

Głosowanie (9) w sprawie określenia średniej ceny je...)

17.Autopoprawka do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

Głosowanie (Autopoprawka do uchwały w sprawie wyboru...)

18.10) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

Głosowanie (10) w sprawie wyboru metody ustalenia wy...)

19.11) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

Głosowanie (11) w sprawie ustalenia ryczałtowej staw...)

20.12) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Głosowanie (12) w sprawie wzoru deklaracji o wysokoś...)

21.13) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Sochocin oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.

Głosowanie (13) w sprawie przyjęcia stanowiska doty...)

22.Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.