XII Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2019-11-29, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu Nr XI/2019 z XI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 18 października 2019 roku.

4.Wystąpienie zaproszonych gości.

5.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

6.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Gminy Sochocin.

7.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne.

8.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych gminy Sochocin na 2020 rok.

9.1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin na rok 2020;

Głosowanie (1) w sprawie określenia wysokości stawek...)

10.2) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2020;

Głosowanie (2) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży dr...)

11.3) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020;

Głosowanie (3) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta d...)

12.4) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej;

Głosowanie (4) w sprawie wprowadzenia opłaty targowe...)

13.5) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;

Głosowanie (5) w sprawie określenia stawek podatku o...)

14.Podjęcie uchwał:

15.1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

16.2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok;

Głosowanie (2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

17.3) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;

Głosowanie (3) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu...)

18.4) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu;

Głosowanie (4) w sprawie określenia warunków i trybu...)

19.5) w sprawie intencyjnego poparcia inicjatywy mieszkańców wsi Pruszkowo;

Głosowanie (5) w sprawie intencyjnego poparcia inicj...)

20.6) w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Sochocin;

Głosowanie (6) w sprawie wprowadzenia regulaminu k...)

21.7) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

Głosowanie (7) w sprawie przyjęcia projektu regulami...)

22.8) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Głosowanie (8) w sprawie szczegółowych warunków prz...)

23.Stanowisko poparcia uchwały intencyjnej

Głosowanie (Uchwała intencyjna)

24.Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Sochocin.