XI Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-10-18, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia...)

4.Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu wniosku formalnego.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu...)

5.Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z IX Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 roku.

6.Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 6 września 2019 roku.

7.Wystąpienie zaproszonych gości.

8.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

10.Wybór ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku.

11.Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o zgłoszonej kandydaturze na ławnika do orzekania w Sadzie Rejonowym w Płońsku.

12.Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku.

13.Głosowanie nad wyborem składu Komisji Skrutacyjnej 1) Anna Renata Giranowska 2) Lucyna Marianna Jankiewicz 3) Sławomir Gwiazdowski.

Głosowanie (Głosowanie nad wyborem składu Komisji Sk...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

15.Podjęcie uchwał.

16.w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie.

Głosowanie (w sprawie stwierdzenia zakończenia dział...)

17.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia...)

18.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

19.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin za 2019 rok.

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin...)

20.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

Głosowanie (w sprawie ustalenia szczegółowych zasad...)

21.Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Sochocin.