IX Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2019-08-23, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 25 czerwca 2019 roku.

4.Wystąpienie zaproszonych gości.

5.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 roku.

7.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

8.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

9.Podjęcie uchwał.

10.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Głosowanie (w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Woj...)

11.w sprawie stanowiska Rady Gminy Sochocin dotyczącego zahamowania rozpowszechniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na kolejne obszary naszego kraju.

Głosowanie (w sprawie stanowiska Rady Gminy Sochocin...)

12.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie regulaminu udzielania pomocy m...)

13.w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie przyjęcia projektu regulaminu...)

14.w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody.

Głosowanie (w sprawie uzgodnienia wykonania prac na...)

15.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Głosowanie (w sprawie powołania Komisji Inwentaryzac...)

16.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony zgodnie z załącznikiem nr 1-14.

Głosowanie (w sprawie przystąpienia do sporządzenia...)

17.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

18.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin...)

19.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019.

Głosowanie (w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterm...)

20.Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Sochocin.