VIII Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2019-06-25, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

4.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5.Wystąpienie zaproszonych gości.

6.Ocena zasobów pomocy społecznej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2018 rok.

8.Debata nad raportem o stanie gminy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sochocin wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta.

11.Prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia.

12.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

13.Dyskusja.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

15.Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin.

16.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochocin za 2018 rok.

17.Dyskusja.

18.Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2018 rok.

Głosowanie (Głosowanie nad uchwałą w sprawie udziele...)

19.Podjęcie uchwał.

20.zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2015 Rady G...)

21.zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołe Podstawową im. mjr. H. Sucharskiego.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzen...)

22.zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzen...)

23.zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzen...)

24.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019.

Głosowanie (w sprawie ustalenia planu sieci publiczn...)

25.w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody.

Głosowanie (w sprawie częściowego zniesienia formy o...)

26.w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie (w sprawie powołania zespołu ds. zaopinio...)

27.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

28.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin za 2019 rok.

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin...)

29.Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Sochocin.