WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ GOSPODARCZEJ

w dniu piątek, 31 maja 2019, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Powitanie zaproszonych gości.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Analiza raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2018 rok.

5.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy za 2018 rok.

6.Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.

7.Wydanie opinii o wykonaniu w/w budżetu.

8.Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

9.Sprawy bieżące.

10.Dyskusja.

11.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.