Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej

w dniu piątek, 22 marca 2019, godz. 15:00

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej.

2.Powitanie zaproszonych gości.

3.Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

4.Dokonanie analizy działalności gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.

5.Analiza informacji dotyczących stanu zaległości podatkowych wraz z analizą informacji dotyczących zastosowanie zwolnień i umorzeń podatkowych według stanu na dzień 31.12.2018.

6.Omówienie planowanych inwestycji ujętych w budżecie Gminy Sochocin na 2019 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7.Ocena poziomu zaawansowania praz w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji.

8.Omówienie potrzeb mieszkańców na tak zwaną "małą infrastrukturę".

9.Ocena działalności służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w okresie zimowym 2018/2019.

10.Dyskusja.

11.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej.