VI sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2019-03-26, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 18 lutego 2019 roku.

4.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.

6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku.

7.Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.

8.Przedstawienie wyników kontroli działalności Wójta Gminy Sochocin- zakup samochodu pożarniczo- gaśniczego MAN.

9.Wystąpienie zaproszonych gości.

10.Podjęcie uchwał.

11.w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Smardzewo.

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańc...)

12.w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Sochocin do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Głosowanie (w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gm...)

13.w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014- 2020 w ramach osi LEADER.

Głosowanie (w sprawie składek członkowskich na rzecz...)

14.w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie przyjęcia zadań z zakresu admi...)

15.w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sochocin w 2019 roku.

Głosowanie (w sprawie określenia Programu opieki nad...)

16.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sochocin na okres do lat trzech.

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

17.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie określenia...)

18.w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin.

Głosowanie (w sprawie ustalenia planu dofinansowania...)

19.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Głosowanie (w sprawie określenia tygodniowego obowią...)

20.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

21.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin...)

22.w sprawie pomocy finansowej dla powiatu płońskiego.

Głosowanie (w sprawie pomocy finansowej dla powiatu...)

23.Zamkniecie obrad VI Sesji Rady Gminy Sochocin.