XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

w dniu 2021-12-16, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Protokół Nr XXXV/2021 z 7 grudnia 2021 r. z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

4.Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.

5.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

6.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Miejskiej w Sochocinie.

7.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne.

8.Podjęcie uchwał:

9.1) Stanowisko Rady Miejskiej w Sochocinie w sprawie wsparcia dla polskich służb mundurowych w związku z bardzo trudną sytuacją na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;

Głosowanie (1) Stanowisko Rady Miejskiej w Sochocini...)

10.2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

11.3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

Głosowanie (3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

12.4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin;

Głosowanie (4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Fina...)

13.5) w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok;

Głosowanie (5) w sprawie uchwały budżetowej Miasta...)

14.6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin;

Głosowanie (6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Bur...)

15.7) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Sochocinie;

Głosowanie (7) w sprawie ustalenia diet dla radnych...)

16.8) w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta;

Głosowanie (8) w sprawie ustalenia zasad na jakich p...)

17.9) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2022 rok;

Głosowanie (9) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej...)

18.10) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2022rok;

Głosowanie (10) w sprawie planu pracy Komisji Rewizy...)

19.11) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2022 rok;

Głosowanie (11) w sprawie planu pracy Komisji Gospod...)

20.12) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028;

Głosowanie (12) w sprawie przyjęcia „Programu ochron...)

21.13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, stanowiące własność Miasta i Gminy Sochocin;

Głosowanie (13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarci...)

22.14) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok;

Głosowanie (14) w sprawie uchwalenia Programu Profil...)

23.15) w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2022-2024.

Głosowanie (15) w sprawie uchwalenia programu przeci...)

24.9. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.