XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

w dniu 2021-11-25, godz. 09:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu nr XXXIII/2021 Z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 13 października 2021 r.

4.Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.

5.Wnioski w sprawach różnych bieżących.

6.Podjęcie uchwał:

7.1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

8.2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

Głosowanie (2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

9.3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Sochocin;

Głosowanie (3) w sprawie określenia wysokości stawek...)

10.4) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2022;

Głosowanie (4) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży dr...)

11.5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022;

Głosowanie (5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta d...)

12.Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia w uchwale w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w paragrafie 1 punkt 5 ,,budynki mieszkalne położone na gruntach wchodzących w skład gospodarstw rolnych"

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia...)

13.Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia w uchwale w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości zmiany w paragrafie 1 ust. 2 zapisu ,,ust.1 pkt 1-3"

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia...)

14.6) w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości;

Głosowanie (6) w sprawie wprowadzenia zwolnień w pod...)

15.Wniosek formalny w sprawie wykreślenia w uchwale w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Sochocin w paragrafie 14 ust. 3 słowa ,,się"

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wykreślenia w...)

16.7) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sochocin;

Głosowanie (7) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i...)

17.8) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;

Głosowanie (8) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu...)

18.9) w sprawie przekazania wniosku według właściwości;

Głosowanie (9) w sprawie przekazania wniosku według...)

19.10) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026.

Głosowanie (10) w sprawie uchwalenia wieloletniego p...)

20.7. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.