XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

w dniu 2021-10-13, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu Nr XXXI /2021 z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 sierpnia 2021 roku.

4.Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 9 września 2021 roku.

5.Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.

6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Sochocin w roku szkolnym 2020/2021.

7.Wnioski w sprawach różnych ,bieżących.

8.Podjęcie uchwał:

9. 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (1. w sprawie zmiany Wieloletniej Progno...)

10.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

Głosowanie (2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

11.Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o. o. z siedzibą w Sochocinie wprowadza się paragraf 4 o treści : ,,zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy o złożenie do Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT aportu do Spółki Komunalnej nieruchomości gruntowej nr 279/2 zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków" dotychczasowy paragraf 4 otrzyma numer 5 a paragraf 5 otrzyma numer 6

Głosowanie (Autopoprawka do projektu uchwały w spraw...)

12.3.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o. o. z siedzibą w Sochocinie ;

Głosowanie (3.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ni...)

13.4.w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

Głosowanie (4.w sprawie przyjęcia regulaminu dostarc...)

14.zmieniająca uchwałę Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę Nr XXVII/209/2017 Ra...)

15.zmieniająca uchwałę Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę Nr XXVII/211/2017 Ra...)

16.w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żelechy;

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańc...)

17.w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Głosowanie (w sprawie przekazania wniosku według wła...)

18.Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.