XXXI Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-08-27, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wniosek formalny o wprowadzenie w punkcie 12. Poz. 4 wniosku o nieuwzględnienie uwagi nr 1w sprawie działki nr 119 w miejscowości Kołoząb dot. możliwości realizacji ogrodzeń o wysokości 2.20 m. dot. terenu 1MN i 2MN oraz 1R oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych miejscowości: Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin i Ślepowrony.

Głosowanie (Wniosek formalny o wprowadzenie w punkci...)

4.Przyjęcie porządku obrad po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach.)

5.Zatwierdzenie protokołu Nr XXVII/2021 z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie odbytej w dniu 29 czerwca 2021 roku oraz 2 lipca 2021 roku.

6.Zatwierdzenie protokołu Nr XXVIII/2021 z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie odbytej w dniu 8 lipca 2021 roku.

7.Zatwierdzenie protokołu Nr XXIX/2021z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie odbytej w dniu 19 lipca 2021 roku.

8.Zatwierdzenie protokołu Nr XXX/2021 z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie odbytej w dniu 6 sierpnia 2021 roku.

9.Wnioski w sprawach różnych , bieżących.

10.Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.

11.Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku.

12.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

13.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

14.Podjęcie uchwał:

15.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin,

Głosowanie (1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

16.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok,

Głosowanie (2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

17.3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Głosowanie (3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższ...)

18.wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 1w sprawie działki nr 119 w miejscowości Kołoząb dot. możliwości realizacji ogrodzeń o wysokości 2.20 m.dot. terenu 1MN i 2MN oraz 1R

Głosowanie (wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 1w s...)

19.4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych miejscowości: Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo

Głosowanie (4. w sprawie uchwalenia miejscowego plan...)

20.Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.