XXVII Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-06-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wniosek formalny o wprowadzenie w punkcie 2.1 uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie

Głosowanie (Wniosek formalny o wprowadzenie w punkci...)

4.Przyjęcie porządku obrad po zmianach

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

5.2.1 Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej

6.Wniosek formalny w sprawie wykreślenia punktu 2.1 i przeniesieni go do punktu 13.1

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wykreślenia p...)

7.Przyjęcie porządku obrad po zmianach

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

8.Zatwierdzenie protokołu nr XXIV z Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 marca 2021 roku.

9.Zatwierdzenie protokołu nr XXV z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 6 maja 2021 roku.

10.Zatwierdzenie protokołu nr XXVI z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 maja 2021 roku.

11.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

12.Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.

13.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku.

14.Ocena zasobów pomocy społecznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie.

15.Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2020 rok.

16.Debata nad raportem o stanie gminy.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

18.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok i udzielenie absolutorium dla Burmistrza.

Głosowanie (Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdani...)

19.Prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 r. oraz informacja o stanie mienia.

20.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

21.Dyskusja.

22.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

23.Zapoznanie Rady Miejskiej z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie o opinii wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

24.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin za 2020 rok.

25.Dyskusja.

26.Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 rok

Głosowanie (Głosowanie nad uchwałą w sprawie udziele...)

27.Podjęcie uchwał

28.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

29.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

Głosowanie (2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

30.3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Głosowanie (3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokośc...)

31.4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Sochocin w roku szkolnym 2021/2022;

Głosowanie (4. w sprawie określenia średniej ceny je...)

32.5. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.

Głosowanie (5. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gm...)

33.Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad do punktu 13.2 Projektu Uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia...)

34.Przyjęcie porządku obrad po zmianach

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

35.Wniosek w sprawie przerwania obrad sesji rady miejskiej w Sochocinie i kontynuowaniu ich w dniu 2 lipca 2021 roku o godz. 10:00

Głosowanie (Wniosek w sprawie przerwania obrad sesji...)

36.Wniosek w sprawie wprowadzenia w punkcie 13.1 Uchwały w sprawie rezygnacji w punkcie 13.1a Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie

Głosowanie (Wniosek w sprawie wprowadzenia w punkcie...)

37.Głosowanie w sprawie przyjęcia składu komisji skrutacyjnej w osobach Krzysztof Dzięgielewski, Sławomir Gwiazdowski, Dariusz Kujawski

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia składu ko...)

38.Głosowanie w sprawie przyjęcia wzoru kart do głosowania oraz regulaminu głosowania

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia wzoru kar...)

39.Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej

40.Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia w punkcie 13.2 wniosku formalnego w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Radnej Pani Moniki Makowskiej - Chojnackiej a w punkcie 13.2a Uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia...)

41.Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku...)

42.Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Radnej Pani Moniki Makowskiej - Chojnackiej

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z...)

43.Głosowanie w sprawie przyjęcia wzoru kart do głosowania oraz regulaminu głosowania

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia wzoru kar...)

44.Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie

45.Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.