XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-05-06, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wniosek w sprawie wykreślenia projektu uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę lokalizacji i formy architektonicznej Pomnika Żołnierzy Polskich Poległych w Obronie Niepodległości w 1920 roku.

Głosowanie (Wniosek w sprawie wykreślenia projektu u...)

4.Wniosek formalny w sprawie wykreślenia projektu uchwały nr 7 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Wsi Kępa

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wykreślenia p...)

5.Przyjęcie porządku obrad po zmianach

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach)

6.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

7.Protokół nr XXIII/2021 z 29 stycznia 2021 roku z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

8.Podjęcie uchwał:

9.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

10.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok.

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin...)

11.w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie przyjęcia projektu regulaminu...)

12.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w u...)

13.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego literami ABCD na terenie miasta Sochocin.

Głosowanie (w sprawie przystąpienia do sporządzenia...)

14.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Joniec w realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny.

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po...)

15.zmieniająca uchwałę nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę nr XI/89/2008 w spra...)

16.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.