XXIV Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-03-30, godz. 13:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wniosek formalny w sprawie: wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały nr 5 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie: wykreślenia...)

4.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

5.Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.

6.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.

7.Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.

8.Wystąpienie zaproszonych gości.

9.Podjecie uchwał

10.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

11.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin...)

12.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego;

Głosowanie (w sprawie udzielenia pomocy finansowej d...)

13.w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Sochocinie;

Głosowanie (w sprawie nadania imienia Przedszkolu Sa...)

14.w sprawie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych;

15.w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i gminę Sochocin;

Głosowanie (w sprawie określenia rodzajów świadczeń...)

16.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

17.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie określenia...)

18.w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sochocin w 2021 roku;

Głosowanie (w sprawie określenia programu opieki nad...)

19.w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Sochocin;

Głosowanie (w sprawie przyjęcia zadań z zakresu admi...)

20.w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność osoby prywatnej;

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieru...)

21.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid.534 położonej na terenie miasta Sochocin;

Głosowanie (w sprawie przystąpienia do sporządzenia...)

22.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w granicach administracyjnych miasta Sochocin;

Głosowanie (w sprawie przystąpienia do sporządzenia...)

23.w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

Głosowanie (w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia...)

24.w sprawie uchwalenia "Programu Wsparcia Rodziny w Mieście i Gminie Sochocin na lata 2021-2023"

Głosowanie (w sprawie uchwalenia "Programu Wsparcia...)

25.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczące...)

26.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczące...)

27.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.